§ 5. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  5.
1.
Z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych występują:
1) 8
szefowie: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów,
2)
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
3)
ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) lub wojewodowie, w odniesieniu do instytucji cywilnych podległych lub nadzorowanych,
4)
dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz dyrektorzy lub prezesi podmiotów gospodarczych - za pośrednictwem właściwego ministra lub wojewody,
5)
dyrektorzy lub prezesi banków,
6)
rektorzy szkół wyższych - za pośrednictwem ministrów sprawujących nadzór nad tymi szkołami,
7)
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast - za pośrednictwem wojewody,
8)
właściwe organy statutowe stowarzyszeń i fundacji - zwani dalej "kierownikami instytucji cywilnych".
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę instytucji cywilnej i komórki organizacyjnej oraz nazwę i liczbę stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk i zakres wykonywanych na nich zadań.
3.
Kierownicy instytucji cywilnych występują z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają odpowiednią liczbę etatów kalkulacyjnych w celu utworzenia stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz posiadają środki na finansowanie uposażeń i innych należności pieniężnych określonych w § 11 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 1.
8 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.