§ 4. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  4.
Żołnierze zawodowi mogą pełnić służbę wojskową:
1) 7
w jednostkach i komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 6, na stanowiskach służbowych określonych w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących w tych jednostkach, z wyjątkiem stanowisk referenta i starszego referenta (równorzędnych),
2)
w jednostkach badawczo-rozwojowych, o których mowa w § 3 pkt 4, na stanowisku dyrektora i jego zastępców oraz na stanowiskach pracowników naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, określonych w odrębnych przepisach,
3)
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 7, na stanowiskach nauczycieli akademickich szkół wyższych, określonych w odrębnych przepisach,
4)
w pozostałych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3, na odpowiednich stanowiskach służbowych

- jeżeli na tych stanowiskach są wykonywane zadania, o których mowa w § 2.

7 § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.