§ 3. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  3.
Instytucjami cywilnymi, w których mogą pełnić służbę wojskową żołnierze zawodowi, są:
1) 5
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów,
2)
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
3) 6
urzędy naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, w których znajdują się komórki organizacyjne do spraw obronnych (wojskowych) lub inne komórki organizacyjne wykonujące zadania albo prowadzące prace, o których mowa w § 2,
4)
przedsiębiorstwa państwowe i jednostki badawczo-rozwojowe, wykonujące zadania na potrzeby obronności państwa, a także inne podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa, o których mowa w art. 310 Kodeksu handlowego,
5)
banki państwowe i inne banki, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 51% udziałów,
6)
wojewódzkie i gminne (miejskie, dzielnicowe) inspektoraty obrony cywilnej,
7)
studia wojskowe, zakłady medycyny katastrof w akademiach medycznych i inne jednostki organizacyjne szkół wyższych,
8)
zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego,
9)
jednostki organizacyjne tworzone na podstawie odrębnych przepisów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie będące jednostkami wojskowymi,
10)
stowarzyszenia prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, której zakres, stosownie do odrębnych przepisów, został uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej,
11)
fundacje, co do których, ze względu na ich cel, Minister Obrony Narodowej został wskazany, stosownie do odrębnych przepisów, jako właściwy dla nich minister,
12)
inne jednostki organizacyjne, w których są wykonywane zadania, o których mowa w § 2.
5 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
6 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.