§ 20. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  20. 22
 
1.
W sprawach dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Zasady powoływania żołnierzy zawodowych, będących sędziami, na stanowiska służbowe w departamencie, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b), i odwoływania ich z tych stanowisk oraz wysokość przysługującego im uposażenia regulują odrębne przepisy.
22 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.