§ 2. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  2.
Żołnierze zawodowi mogą być wyznaczani do pełnienia służby wojskowej w instytucjach cywilnych na stanowiskach służbowych, na których są wykonywane zadania lub prowadzone prace:
1) 3
z zakresu powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w art. 2, 18, 95 i 96 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500),
2)
związane z realizacją dostaw, robót i usług oraz innych zadań na rzecz Sił Zbrojnych,
3)
produkcyjne przemysłu zbrojeniowego,
4)
w zakresie obrony cywilnej,
5)
dotyczące planowania gotowości obronnej państwa oraz przygotowywania warunków jego funkcjonowania w czasie mobilizacji i w czasie wojny,
6)
z zakresu szkolenia wojskowego żołnierzy skazanych na karę aresztu wojskowego,
7)
na rzecz środowisk byłych żołnierzy zawodowych i kombatantów,
8) 4
w zakresie zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi.
3 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
4 § 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.