§ 19. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  19.
Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pełnią służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, pozostają nadal na zajmowanych stanowiskach służbowych; żołnierze ci pełnią dalszą służbę na tych stanowiskach na zasadach określonych w rozporządzeniu.