§ 18. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  18.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach określonych w rozporządzeniu, wyznacza żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w podporządkowanych mu jednostkach wojskowych oraz pozostających w jego dyspozycji i rezerwie kadrowej na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji nie będących jednostkami wojskowymi lub kieruje ich do nadzorowanych przez niego organów administracji rządowej, a także do terenowych struktur obrony cywilnej - w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe określone w wykazie stanowisk.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, posiada uprawnienia Ministra Obrony Narodowej określone w rozporządzeniu.
3.
Przepisy rozporządzenia dotyczące uprawnień i obowiązków organów resortu obrony narodowej stosuje się odpowiednio do organów resortu spraw wewnętrznych i administracji.