§ 16. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  16.
1.
Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych wypłaca z własnych środków:
1)
instytucja cywilna:
a)
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami,
b) 17
nagrody roczne oraz nagrody pieniężne w formie wyróżnienia - na warunkach i w trybie określonych w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
c) 18
nagrody rzeczowe określone w przepisach o dyscyplinie wojskowej,,
d) 19
ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe z lat poprzedzających rok zwolnienia, w związku ze zwolnieniem żołnierza zawodowego ze służby wojskowej, do których nabył prawo w okresie pełnienia służby w tej instytucji, chyba że na podstawie odrębnych przepisów uzyskał zgodę organów wojskowych, o których mowa w § 12 ust. 1, na przesunięcie urlopu wypoczynkowego lub jego części poza rok, w którym urlop ten przysługiwał; w tym wypadku ekwiwalent wypłaca organ wojskowy, o którym mowa w pkt 2,
2)
dowódca (szef, komendant) jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 14 pkt 5:
a)
zasiłek na zagospodarowanie,
b)
należności za przeniesienia służbowe,
c)
nagrody jubileuszowe,
d)
należności w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d),
e)
należności pośmiertne,
f) 20
gratyfikacje urlopowe.
2.
Żołnierze zawodowi, pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, otrzymują świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz nie wymienione w ust. 1 należności i świadczenia wynikające z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej od organów wojskowych określonych w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
3. 21
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr zawiadamia instytucje cywilne, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę wojskową na stanowiskach służbowych, o wysokości przysługujących im uposażeń, nagród rocznych oraz ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d).
4.
Żołnierze pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych otrzymują uposażenie w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
5.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, wynikające z przeprowadzonych w ciągu roku budżetowego podwyżek uposażeń lub zmian organizacyjnych, zwiększa się, w ramach przeniesień środków finansowych między częściami i działami budżetu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
17 § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
18 § 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
19 § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
20 § 16 ust. 1 pkt 2 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
21 § 16 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.