§ 15. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  15.
Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych urlopów udzielają ich przełożeni służbowi, którym podlegają w instytucji cywilnej z tytułu zajmowania w niej stanowiska służbowego, na zasadach i w wymiarze określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.