§ 14. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  14.
Organ wojskowy, o którym mowa w § 12 ust. 1, na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla żołnierzy zawodowych, w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w instytucjach cywilnych:
1) 16
(skreślony),
2)
podejmuje decyzje w sprawach związanych z pełnieniem zawodowej służby wojskowej,
3)
sporządza opinie okresowe o żołnierzach, którzy posiadają uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, z uwzględnieniem oceny realizacji przez nich zadań służbowych, dokonanej przez kierownika instytucji cywilnej,
4)
sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia wojskowego,
5)
przydziela żołnierzy na zaopatrzenie do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
16 § 14 pkt 1 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.