§ 13. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  13.
1.
Żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych mogą, za zgodą kierowników tych instytucji, odbywać szkolenie w trybie stacjonarnym oraz praktyki w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, przez okres do sześciu miesięcy, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odnoszących się do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w tych jednostkach.
2.
Żołnierze zawodowi, o których mowa w ust. 1, w czasie odbywania szkolenia lub praktyki otrzymują od instytucji cywilnych uposażenie określone w § 16.
3.
Koszty związane z odbywaniem przez żołnierzy zawodowych szkolenia lub praktyki ponoszą organy wojskowe, na zasadach obowiązujących w resorcie obrony narodowej.