§ 12. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  12.
1.
Z tytułu pełnienia służby wojskowej w instytucjach cywilnych żołnierze zawodowi podlegają odpowiednio:
1) 14
Ministrowi Obrony Narodowej:
a)
wyznaczeni na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, zaszeregowane do etatowych stopni wojskowych generałów,
b)
sędziowie powołani na stanowiska w departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753),
2) 15
dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr - wyznaczeni na pozostałe stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.
2.
Jeżeli w instytucji cywilnej lub podległych (nadzorowanych) jej jednostkach organizacyjnych pełni służbę wojskową co najmniej dwóch żołnierzy zawodowych, ten z nich, który zajmuje wyższe stanowisko służbowe, jest przełożonym i przysługują mu uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, odpowiadające etatowemu stopniowi wojskowemu, do którego zaszeregowano zajmowane przez niego stanowisko służbowe. W sprawach spornych decyzje w tym zakresie podejmuje organ wojskowy, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień przełożonych służbowych, którym żołnierz zawodowy podlega w instytucji cywilnej z tytułu zajmowania w niej stanowiska służbowego.
14 § 12 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
15 § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.