§ 11. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  11.
1. 11
Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 12
Do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w instytucjach cywilnych stosuje się odpowiednio obowiązujące, na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych, przepisy prawa pracy lub pragmatyki służbowej, dotyczące obowiązków zakładu pracy i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień nie związanych z przebiegiem służby wojskowej, odpowiedzialności materialnej pracowników, rozkładu czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tworzenia funduszu nagród, a także przyznawania nagród.
3. 13
(skreślony).
11 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
12 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
13 § 11 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.