§ 10. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  10.
1. 9
Minister Obrony Narodowej z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych może odwołać żołnierza zawodowego z pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, nawet bez zgody żołnierza, zawiadamiając o tym kierownika instytucji cywilnej i żołnierza co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
2. 10
Kierownik instytucji cywilnej kieruje żołnierza zawodowego pełniącego służbę wojskową na stanowisku w instytucji cywilnej do Ministra Obrony Narodowej jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy, oraz może skierować do tego Ministra w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy.
3.
Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza zawodowego z pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, na jego wniosek, nawet bez zgody kierownika instytucji cywilnej. Odwołanie następuje z upływem trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym żołnierz złożył wniosek, a jeżeli wniosek wiąże się z wypowiedzeniem stosunku służbowego przez żołnierza, odwołanie następuje z dniem upływu okresu wypowiedzenia.
4.
Trzymiesięczne terminy, o których mowa w ust. 1-3, mogą być skracane za pisemną wspólną zgodą Ministra Obrony Narodowej, kierownika instytucji cywilnej i zainteresowanego żołnierza zawodowego.
5.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności przeniesienia żołnierza zawodowego w stan nieczynny albo zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej w wypadkach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z tym że jeżeli z tych przepisów wynika obowiązek dokonania tych czynności bezzwłocznie, odwołanie żołnierza ze służby wojskowej w instytucji cywilnej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia kierownika tej instytucji.
6.
Kierownik instytucji cywilnej zwalnia żołnierza zawodowego z zajmowanego stanowiska służbowego z upływem terminów, o których mowa w ust. 1-5, i kieruje go do Ministra Obrony Narodowej.
9 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
10 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.