§ 1. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza resortem obrony narodowej oraz organy wojskowe właściwe w tych sprawach, jednostki organizacyjne (stanowiska) poza resortem obrony narodowej, zwane dalej "instytucjami cywilnymi", w których żołnierze zawodowi mogą pełnić służbę, jak również uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby w tych instytucjach.
2. 1
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
3. 2
Zgodę na wyznaczenie do pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7), zwanej dalej «ustawą», żołnierz zawodowy wyraża w formie pisemnego oświadczenia wskazującego również instytucję cywilną i stanowisko służbowe.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2001 r. (Dz.U.01.50.515) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2001 r.

2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.