Służba wojskowa chorążych Sił Zbrojnych. - Dz.U.1963.15.78 - OpenLEX

Służba wojskowa chorążych Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.15.78

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1970 r.

USTAWA
z dnia 29 marca 1963 r.
o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych. *

.................................................
1.
(...).
2.
Ilekroć w przepisach o powszechnym obowiązku wojskowym i w innych obowiązujących przepisach jest mowa o uprawnieniach i obowiązkach oficerów, przepisy te stosuje się odpowiednio do chorążych.

.................................................

* Z dniem 29 listopada 1967 r. ustawa utraciła moc w stosunku do żołnierzy, których służbę wojskową normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.67.44.220), na podstawie art. 213 ust. 3 pkt 3 powołanej ustawy.

Z dniem 1 października 1970 r. ustawa utraciła moc z wyjątkiem art. 20 ust. 2 na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.70.16.134).