Art. 57. - [Składniki uposażenia, grupy zaszeregowania] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 16 czerwca 2023 r.
Art.  57.  [Składniki uposażenia, grupy zaszeregowania]
1. 
Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym.
2. 
Wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariusza jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego.
3. 
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze, uwzględniając zróżnicowanie wymogów kwalifikacyjnych oraz specyfikę służby na poszczególnych stanowiskach w różnych rodzajach jednostek organizacyjnych.