[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] - Art. 212. - Służba Więzienna. - Dz.U.2022.2470 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 212. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  212.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza]
1. 
Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza przysługuje w razie śmierci:
1)
małżonka;
2)
dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3)
dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
4)
dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
5)
rodziców funkcjonariusza lub jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy lub osób ich przysposabiających;
6)
osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego małżonek.
2. 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka jego rodziny będącego również funkcjonariuszem uprawnionemu przysługuje jeden zasiłek.
3. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz rodzaje dokumentów wymagane do jego wypłaty, uwzględniając sprawność realizacji wypłaty.