Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1427 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 26 października 2019 r.
Art.  205.  [Delegacja ustawowa]

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
2) sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
3) tryb zwiększenia funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń, o którym mowa w art. 60h,
4) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród uznaniowych i zapomóg

- mając na względzie celową i racjonalną politykę w zakresie dysponowania środkami finansowymi.