Art. 193. - [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszom i członkom ich rodzin] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Art.  193.  [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszom i członkom ich rodzin]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
zwrot kosztów przejazdu;
3)
nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi;
4)
nagrody jubileuszowe;
5)
dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;
6)
ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby;
7)
rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę, o której mowa w art. 121 ust. 1;
8)
świadczenie motywacyjne;
9) 85
 świadczenie za długoletnią służbę.
2. 
W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy.
3. 
W razie śmierci funkcjonariusza w związku ze służbą przysługuje pomoc finansowa na kształcenie dzieci.
4. 
Świadczenia pieniężne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej, a w odniesieniu do wyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Więziennej odpowiedni przełożony, o którym mowa w art. 63 ust. 2.
85 Art. 193 ust. 1 pkt 9 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.