[Podejmowanie zajęcia zarobkowego poza służbą] - Art. 160. - Służba Więzienna. - Dz.U.2021.1064 t.j. - OpenLEX

Art. 160. - [Podejmowanie zajęcia zarobkowego poza służbą] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1064 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  160.  [Podejmowanie zajęcia zarobkowego poza służbą]
1. 
Funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą.
2. 
Przełożony może zezwolić funkcjonariuszowi na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, jeżeli zajęcie takie:
1)
nie zakłóca wykonywania przez funkcjonariusza obowiązków służbowych w zakresie zadań Służby Więziennej określonych w ustawie;
2)
nie narusza prestiżu służby;
3)
nie podważa zaufania do bezstronności funkcjonariusza.
3. 
Udzielone zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego cofa się w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2.
4. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, dane, jakie powinien zawierać wniosek funkcjonariusza o udzielenie zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz sposób i termin zawiadamiania funkcjonariusza o udzieleniu zezwolenia, odmowie jego udzielenia albo cofnięciu zezwolenia, uwzględniając sprawność postępowania.