Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.848 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  127.  [Prawo do nieprzerwanego dobowego odpoczynku]
1.  Funkcjonariuszowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców;
2) przypadków konieczności wprowadzenia wzmocnionego systemu ochrony, sił wsparcia, odwodu oraz prowadzenia działań związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym lub likwidacją ich skutków.
3.  W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 funkcjonariuszowi przysługuje równoważny okres odpoczynku, którego należy udzielić bezpośrednio po pełnieniu służby powodującym naruszenie okresu odpoczynku.