§ 8. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  8.
Dla odbywania egzaminów leśnych ustanawia się komisję egzaminacyjną przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego i dwóch komisarzy egzaminacyjnych. Listę przewodniczących oraz komisarzy egzaminacyjnych ustanawia Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na okres dwóch lat kalendarzowych z grona podległych mu urzędników o wyższem wykształceniu leśnem i prawniczem oraz profesorów szkół akademickich za zgodą senatu danej uczelni.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej winien mieć ukończone wyższe studja leśne, jeden zaś z komisarzy egzaminacyjnych ukończone studja prawnicze.

Przewodniczącemu służy prawo egzaminowania.

Kolejność egzaminowania oznacza przewodniczący.