§ 6. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  6.
O wyniku służby przygotowawczej orzeka-na podstawie sprawozdania bezpośredniej władzy służbowej praktykanta oraz opinji komisji kwalifikacyjnej-władza powołana do mianowania.

Bezpośrednia władza służbowa praktykanta winna dołączyć, do sprawozdania dziennik czynności kandydata (ustęp ostatni § 5).

Sprawozdanie winno zawierać ocenę pilności i uzdolnienia praktykanta oraz jego zachowania się w służbie i poza służbą. W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej władza powołana do mianowania może zwolnić kandydata ze służby lub orzec przedłużenie służby przygotowawczej, jednak najwyżej na przeciąg dalszych dwóch lat. Jeżeli ponowna ocena wypadnie ujemnie, należy kandydata zwolnić ze służby.