§ 18. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  18.
Urzędnik mianowany do odwołania (prowizoryczny) na wypadek zamiaru mianowania go na stałe może być zwolniony od służby przygotowawczej, jeżeli przesłużył przynajmniej jeden rok w służbie państwowej, winien być jednak poddany egzaminowi techniczno leśnemu, według postanowień niniejszego rozporządzenia, o ile nie zostanie do niego zastosowane postanowienie § 17.

Postanowienie powyższe ma analogiczne zastosowanie do urzędników leśnych kategorji I w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, mianowanych do odwołania (prowizorycznych), którzy mają być mianowani z zastrzeżeniem usuwalności w myśl § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079).

Postanowienia zawarte w ustępach pierwszym i drugim niniejszego paragrafu stosują się analogicznie do pracowników kontraktowych.