Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1924 r.
o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska kategorji I państwowej służby technicznej w dziale administracji skarbowej.

Na zasadzie art. 11 i 12 ustawy o państwowej służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21 poz. 164) zarządza się co następuje:
§  1. Kandydaci na stanowiska kategorji I państwowej służby technicznej w dziale administracji skarbowej winni odbyć służbą przygotowawczą (praktyką), przewidzianą w art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. c państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21 poz. 164) i złożyć egzamin przepisany niniejszem rozporządzeniem.
§  2. Do służby przygotowawczej w dziale administracji skarbowej na stanowiska w służbie technicznej (kategorji I) w zakresie:
1) technicznej kontroli skarbu,
2) ewidencji katastru podatku gruntowego

dopuszczeni być mogą kandydaci, którzy odpowiadają warunkom określonym w art. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywilnej, jeżeli wykażą się ad 1) dowodem odbycia wyższych studjów technicznych, ad 2) studjów przepisanych dla geometrów - zakończonych przepisanemi egzaminami na wyższych uczelniach krajowych, względnie zwolnieniem od wymogu przepisanego wykształcenia - po myśli art. 11 ustęp ostatni względnie art. 115 ustęp pierwszy ustawy o państwowej służbie cywilnej.

§  3. Prośby o dopuszczenie do służby przygotowawczej należy wnosić do władzy powołanej do mianowania.

Do próśb mają być dołączone: metryka urodzin, dowód obywatelstwa polskiego, dowód ukończenia wymaganych studjów, świadectwo zdrowia, wystawione przez lekarza rządowego oraz dokładny własnoręcznie napisany życiorys.

Kandydaci nie posiadający przepisanego niniejszem rozporządzeniem wykształcenia winni równocześnie prosić o, wymienione w § 2, zwolnienie.

§  4. Służba przygotowawcza trwa zasadniczo role, w ciągu której kandydat winien zapoznać się z agendami należącemi do tego działu państwowej administracji skarbowej, w którym pełni służbę, a mianowicie odnośnie do kandydatów wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia pod 1) w dziale służby technicznej kontroli skarbu, pod 2) w dziale służby ewidencji katastru podatku gruntowego oraz z manipulacją kancelaryjno-biurową.

O wyniku służby przygotowawczej orzeka na podstawie sprawozdania bezpośredniej władzy służbowej praktykanta władza powołana do mianowania.

Sprawozdanie winno zawierać ocenę pilności i uzdolnienia praktykanta oraz jego zachowanie się w służbie i poza służbą.

W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej może władza powołana do mianowania zwolnić kandydata ze -służby lub orzec przedłużenie służby przygotowawczej, jednak najwyżej na przeciąg dalszych dwóch lat. Jeżeli ponowna -ocena wypadnie ujemnie, należy kandydata zwolnić ze służby.

§  5. Po ukończeniu pierwszego a przed upływem trzeciego roku służby przygotowawczej z dodatnim wynikiem winien praktykant poddać się egzaminowi.

Podania o przypuszczenie do egzaminu należy wnosić w drodze służbowej do Ministra Skarbu Władza służbowa dołącza do podania sprawozdanie o wyniku służby przygotowawczej (§ 4). O przypuszczeniu do egzaminu orzeka Minister Skarbu, i wyznacza odnośnie - do kandydatów pełniących służbę przy władzy naczelnej termin egzaminu i skład komisji, odnośnie zaś do kandydatów pełniących służbę przy władzach podległych władzy naczelnej Izbą Skarbową) przy której kandydat ma się. poddać egzaminowi.

W tym wypadku Dyrektor właściwej Izby Skarbowej wyznacza termin egzaminu i skład komisji.

§  6. Komisje egzaminacyjne ustanawia się przy Ministerstwie Skarbu i przy Izbach Skarbowych.

Minister Skarbu może odstąpić od utworzenia Komisji egzaminacyjnych przy niektórych Izbach Skarbowych i przekazać egzaminowanie kandydatów z odnośnych okręgów komisjom egzaminacyjnym utworzonym przy innych Izbach Skarbowych.

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego i dwóch komisarzy egzaminacyjnych. Minister Skarbu ustanawia z końcem każdego roku kalendarzowego na rok - następny listę przewodniczących. i komisarzy egzaminacyjnych z pośród podległych mu urzędników.

Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej, musi mieć ukończone studja prawnicze, komisarze, egzaminacyjni ukończone wyższe studja techniczne - zakończone przepisanemi egzaminami.

Przewodniczącemu służy prawo egzaminowania. Kolejność egzaminowania wyznacza przewodniczący.

§  7. Egzamin jest pisemny i ustny. Egzamin ustny winien odbyć się najpóźniej w terminie trzydniowym po pisemnym.
§  8. Egzamin pisemny polega na wypracowaniu różnych- tematów z tego działu służby, w którym kandydat odbywał praktyką, wybranych przez komisję egzaminacyjną na wniosek poszczególnych komisarzy egzaminacyjnych, Ponadto przedmiotem części pisemnej egzaminu dla kandydatów wymienionych w § 2 punkt 2 niniejszego rozporządzenia jest wykonanie ćwiczenia praktycznego w pola (zdjęcie teolidowe lub stolikowe). Przy wyborze przedmiotu winna komisja baczyć na to, aby kandydat o zwykłem uzdolnieniu mógł wypracować zadana w przeciągu sześciu godzin. Egzamin nie może trwać w żadnym razie dłużej niż ośm godzin.

Egzamin pisemny odbywa siej w lokalu urzędowym pod nadzorem jednego z członków komisji lub innego wyznaczonego urzędnika. Kandydat winien mieć możność korzystania ze zbioru ustaw i rozporządzeń; wszelka inna pomoc w szczególności porozumiewanie się kandydatów między sobą lub z innemi osobami, jest wzbronione.

Kandydat po ukończeniu wypracowania przed opuszczeniem lokalu urzędowego oddaje je urzędnikowi sprawującemu nadzór, który stwierdza na wypracowaniu czasu rozpoczęcia i ukończenia opracowania i zebezpiecza wypracowanie przez opieczętowanie przed możliwemi późniejszemi zmianami.

Egzamin pisemny może się odbywać równocześnie z kilku kandydatami.

§  9. Przedmiotem egzaminu ustnego jest ogólna znajomość:

obowiązującego ustawodawstwa skarbowego,

zasad budżetu państwowego i przepisów budżetowych,

przepisów rachunkowych i kasowych,

zasad buchalterji i

zasad kancelaryjno-manipulacyjnych.

Ponadto ogólna znajomość:

ustawy konstytucyjnej,

ustroju i zakresu działania władz i urzędów,

obowiązującego ustawodawstwa politycznego tudzież

przepisów o państwowej służbie cywilnej.

Komisja egzaminacyjna może zwolnię kandydata od egzaminu z przepisów rachunkowych kasowych oraz ogólnych zasad buchalterji, jeżeli kandydat wykaże, że przedmioty te wchodziły w zakres jego studjów i że złożył z nich przepisany egzamin.

Prócz wyżej wymienionych przedmiotów kandydaci na stanowiska w dziale technicznej kontroli skarbu winni wykazać znajomość:

1) technologji i postępowania technicznego przy wyrobie artykułów podlegających opłatom akcyzowym. i monopolowym;
2) wydajności płodów surowych, sposobów słodowania, zacierania, ługowania, fermentacji, maceracji, destylacji, rafinowania i magazynowania gotowych produktów;
3) nazw i ilości ubocznych produktów uzyskiwanych przy Wyrobie artykułów wyżej pod 2) wymienionych;
4) konstrukcji naczyń i przyrządów używanych do produkcji, urządzenia zasad normalnego działania aparatów kontrolno-mierniczych, wag automatycznych i instrumentów kontrolnych wszelkiego rodzaju;
5) użycia miar i wag systemem metrycznym tudzież pomiarów figur, naczyń, przyrządów i aparatów wszelkiego rodzaju.

Kandydaci zaś na stanowiska w dziale ewidencji katastru podatku gruntowego dokładną znajomość obowiązujących ustaw i przepisów katastralnych, ustawy komasacyjnej i ustawy o dzieleniu gruntów wspólnych tudzież instrukcji technicznych.

Prócz tego, winien kandydat przy egzaminie ustnym uzasadnić załatwienie tematów egzaminu pisemnego.

Komisja egzaminacyjna winna zwrócić przedewszystkiem szczególną uwagą, czy i w jakim stopniu kandydat posiada zdolność pojmowania i praktycznego zastosowania obowiązujących ustaw i przepisów.

Egzamin ustny odbywa się z każdym kandydatem z osobna i nie może trwać dłużej, niż dwie godziny.

§  10. Jeżeli komisja egzaminacyjna uzna wypracowanie pisemne jednomyślnie za nieudatne, uważa się egzamin za niezłożony i bez egzaminu ustnego oddala się kandydata ze stopniem "niedostatecznie".

W przeciwnym razie po odbyciu egzaminu ustnego stwierdza się wynik z równomiernem uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu.

Wynik egzaminu oznacza się stopniami:

1) "bardzo dobry", jeżeli kandydat wykazał wybitną i bardzo dokładną znajomość przedmiotów
2) "dobry", jeżeli kandydat wykazał dokładną znajomość przedmiotów egzaminacyjnych;
3) "dostateczny", jeżeli wiadomości kandydata są wystarczające;
4) "niedostateczny", jeżeli wiadomości kandydata nie są wystarczające.

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu komisja oznacza termin powtórzenia egzaminu. Termin tera nie może być krótszy niż pół roku, nie dłuższy mi niż rok.

W razie ponownego niedostatecznego wyniku egzaminu powtarzać nie wolno.

Uchwały komisji egzaminacyjnej zapadają większością głosów i są ostateczne. Egzaminatorzy głosują według kolejności, w jakiej egzaminowali poczem ostatni daje głos przewodniczący.

§  11. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół do którego wpisuje się skład komisji egzaminacyjnej, tematy egzaminu pisemnego i ocenę wypracowań, pytania egzaminu ustnego i ocenę poszczególnych odpowiedzi, tudzież uchwały komisji co - do wyniku egzaminu.
§  12. Na dowód poddania się egzaminowi otrzymuje kandydat świadectwo urzędowe, wystawione przez komisje, według dołączonego wzoru.

Świadectwo ma być podpisane przez przewodniczącego komisji i komisarzy egzaminacyjnych oraz zaopatrzone pieczęcią z godłem państwowem i o treści następującej: "Komisja egzaminacyjna dla egzaminu techniczno-administracyjnego z działu technicznej kontroli skarbu, ewentualnie ewidencji katastru podatku gruntowego przy ......".

§  13. Kandydatom, którzy pełnią służbą nie w siedzibie komisji egzaminacyjnej i poddają się po raz pierwszy egzaminowi należą się normalne djety i koszty podróży.
§  14. 1 (uchyla).
§  15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy wydane w przedmiocie unormowanym nininiejszem rozporządzeniem.

Wzór do § 12

L. protokółu egzaminacyjnego ...............

Świadectwo.

Pan .......................................................

(charakter służbowy)

..............................................................

poddał się w dniach ..........................................

na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .............

egzaminowi techniczno-administracyjnemu z działu .............

i złożył go z wynikiem .......................................

Warszawa, dnia ................. 192..... r.

(pieczęć)

Komisja egzaminacyjna przy Ministerstwie

Skarbu (przy Izbie Skarbowej)

W ......................................

Przewodniczący Komisji:

Komisarze egzaminacyjni:

1 § 14 uchylony przez § 16 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej (Dz.U.24.64.630) z dniem 25 lipca 1924 r.