Art. 347. - Służba Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.66 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  347. 
1. 
Likwiduje się Biuro Ochrony Rządu, zwane dalej "BOR".
2. 
Tworzy się SOP.
3. 
Osoba powołana na stanowisko Szefa BOR lub pełniąca tę funkcję na podstawie ustawy uchylanej w art. 391 staje się Komendantem SOP z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. 
Osobę, o której mowa w ust. 3, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przenosi się do służby w SOP, z zachowaniem odpowiednio ciągłości służby albo pracy. Dotychczasowy stosunek służbowy tej osoby wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.