Art. 172. - [Należności pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi] - Służba Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.325 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2024 r.
Art.  172.  [Należności pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące należności pieniężne:
1)
należności za podróże służbowe i należności przysługujące z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8;
2)
świadczenia związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8;
3)
należności związane ze zwolnieniem ze służby;
4)
nagroda jubileuszowa;
5)
nagroda roczna;
6)
rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę, o której mowa w art. 81 ust. 2;
7)
świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie;
8)
świadczenie motywacyjne;
9)
świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym".
10)
świadczenie za długoletnią służbę.
2. 
W przypadku śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.
3. 
Należnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:
1)
dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej;
2)
zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby lub zamieszkania do miejsca stanowiącego cel podróży służbowej i z powrotem oraz noclegów bądź ryczałt za nocleg;
3)
diety za czas przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby;
4)
zwrot kosztów przejazdu do miejsca delegowania;
5)
zwrot innych uzasadnionych kosztów określonych przez przełożonego.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb przyznawania należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w tym sposób ich wypłaty, oraz świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając charakter zadań funkcjonariusza odbywającego podróż służbową lub delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo wykonującego zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8, oraz zróżnicowanie kosztów utrzymania.