[Zakaz podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą] - Art. 138. - Służba Ochrony Państwa. - Dz.U.2021.575 t.j. - OpenLEX

Art. 138. - [Zakaz podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą] - Służba Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.
Art.  138.  [Zakaz podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą]
1. 
Funkcjonariusz nie może bez zezwolenia Komendanta SOP podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych poza służbą.
2. 
Komendant SOP może zezwolić funkcjonariuszowi na podejmowanie zajęć zarobkowych poza służbą, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez funkcjonariusza zadań służbowych oraz wpływa dodatnio na podwyższenie jego kwalifikacji, a także nie narusza prestiżu służby. Zezwolenie może zostać cofnięte w każdym czasie.
3. 
W przypadku Komendanta SOP lub jego zastępcy zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych.