Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.384 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  119.  [Warunki mianowania na stopnie podoficerskie lub chorążych SOP]
1.  Mianowanie na stopnie podoficerskie SOP lub na stopnie chorążych SOP jest uzależnione od opinii służbowej i zajmowanego stanowiska służbowego, a ponadto na stopień:
1) podoficera SOP - od możliwości zapewnienia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego podoficera oraz od zdania egzaminu podoficerskiego;
2) chorążego SOP - od możliwości zapewnienia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego chorążego oraz od zdania egzaminu na stopień chorążego.
2.  Na pierwszy stopień chorążego SOP może być mianowany funkcjonariusz, który ukończył co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskał tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
3.  Egzaminy na pierwszy stopień podoficerski i chorążego SOP przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta SOP.
4.  Do egzaminu na pierwszy stopień podoficerski może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie przygotowawczej i stałej, który posiada:
1) stopień szeregowego lub starszego szeregowego;
2) co najmniej roczny staż na zajmowanym stanowisku służbowym;
3) dobrą opinię służbową.
5.  Do egzaminu na pierwszy stopień chorążego może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie stałej, który posiada:
1) stopień podoficerski co najmniej sierżanta;
2) co najmniej trzyletni staż na zajmowanym stanowisku służbowym;
3) wzorową albo bardzo dobrą opinię służbową.
6.  Egzaminy, o których mowa w ust. 1, składają się z następujących części:
1) teoretycznej;
2) strzeleckiej;
3) sprawdzającej sprawność fizyczną.
7.  Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej, uwzględniając zakres wiedzy administracyjno-prawnej, logistycznej oraz wiedzy z zakresu organizacji działań ochronnych w sposób zapewniający poziom niezbędny do wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy.
8.  Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisuje komisja egzaminacyjna.
9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach można mianować na pierwszy stopień podoficerski SOP lub na pierwszy stopień chorążego SOP funkcjonariusza, który nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
10.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb powoływania komisji, o której mowa w ust. 3,
2) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1,
3) skalę ocen oraz sposób oceny

- mając na względzie terminy i zakresy tematyczne egzaminów oraz ich sprawne i rzetelne przeprowadzenie.