[Zadania SWW] - Art. 6. - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego. - Dz.U.2023.81 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zadania SWW] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.81 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
Art.  6.  [Zadania SWW]
1. 
Do zadań SWW należy:
1)
uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla:
a)
bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP,
c)
warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa;
2)
rozpoznawanie i przeciwdziałanie:
a)
militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem;
3)
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
3a)
rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym wymierzonym przeciwko personelowi i mieniu SZ RP poza granicami państwa oraz zwalczanie skutków takich zdarzeń;
4)
rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność bojową SZ RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
5)
prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu kryptoanalizy i kryptografii;
6)
współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą;
7)
uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
8)
podejmowanie innych działań przewidzianych dla SWW w odrębnych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, są realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Działalność SWW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona wyłącznie w związku z jej działalnością poza granicami państwa, a realizacja czynności, o których mowa w art. 29, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 dopuszczalna jest wyłącznie za pośrednictwem SKW albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiednio do ich kompetencji.