Art. 30. - [Używanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy SKW] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.81 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  30.  [Używanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy SKW]
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 6, 8, 9, 12 i 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SKW może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 11, pkt 12 lit. a i d, pkt 13 i 18 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 4 lit. c tiret trzecie oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5-7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SKW może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.