Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.687 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.
Art.  26.  [Czynności wykonywane przez funkcjonariuszy SWW]

W granicach zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1, funkcjonariusze SWW wykonują czynności:

1) operacyjno-rozpoznawcze;
2) analityczno-informacyjne.