Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.687 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.
Art.  25.  [Czynności wykonywane przez funkcjonariuszy SKW]

W granicach zadań, o których mowa w art. 5, funkcjonariusze SKW wykonują czynności:

1) operacyjno-rozpoznawcze;
2) analityczno-informacyjne;
3) wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.