Art. 24. - [Uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW albo SWW] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.81 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  24.  [Uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW albo SWW]

Żołnierze zawodowi wyznaczeni na stanowiska służbowe w SKW albo SWW posiadają uprawnienia i podlegają obowiązkom określonym w niniejszym rozdziale odpowiednio dla funkcjonariuszy SKW albo SWW.