[Udział jednostek organizacyjnych SKW i SWW w realizowaniu przez Siły Zbrojne RP zadań za granicą] - Art. 22. - Służba... - Dz.U.2022.502 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Udział jednostek organizacyjnych SKW i SWW w realizowaniu przez Siły Zbrojne RP zadań za granicą] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.502 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  22.  [Udział jednostek organizacyjnych SKW i SWW w realizowaniu przez Siły Zbrojne RP zadań za granicą]
1. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdolności bojowej jednostek wojskowych SZ RP realizujących zadania za granicą w skład tych jednostek mogą wchodzić jednostki organizacyjne SKW i SWW.
2. 
Funkcjonariusze SKW i SWW pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych SKW i SWW, o których mowa w ust. 1, wykonują polecenia i rozkazy według procedur obowiązujących w SZ RP.
3. 
Do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uprawnień żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.
4. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, tryb i sposób powoływania jednostek organizacyjnych SKW i SWW, wchodzących w skład jednostek wojskowych SZ RP realizujących zadania za granicą, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i zdolności bojowej tych jednostek oraz przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek Sił Zbrojnych.