§ 4. - Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.
§  4. 
1. 
Sposobem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:
1)
publikacja danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych w języku polskim i angielskim;
2)
międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej "NOTAM;
3)
zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.
2. 
Warunkiem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:
1)
zgodność map lotniczych oraz danych i informacji lotniczych przekazywanych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych z:
a)
poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007 -NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
b)
normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99),
c)
niemetrycznymi jednostkami miar określającymi wysokość (stopa [ft] - 1 ft = 0,3048 m), odległość (mila morska [NM] - 1 NM = 1852 m), prędkość lotu (węzeł [kt] - 1 kt = 0,514444 m/s) i gradient zniżania albo wznoszenia (stopa na minutę [ft/min] - 100 ft/min = 0,5080 m/s);
2)
udostępnienie Prezesowi Urzędu zmian do Zbioru Informacji Lotniczych (AIP Polska) na co najmniej 56 dni przed dniem ich wejścia w życie;
3)
opracowanie i stosowanie procedury weryfikacji danych i informacji lotniczych przekazywanych do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, zapewniającej zgodność odpowiednich danych i informacji:
a)
(uchylona),
b)
z rejestrem lotniczych urządzeń naziemnych,
c)
z instrukcją operacyjną lotniska,
d)
z rejestrem lotnisk cywilnych,
e)
z taryfą opłat lotniskowych, ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
f)
z opłatami nawigacyjnymi, ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 130 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
g)
ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UEL 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
4)
stosowanie wymagań dotyczących jakości danych lotniczych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.