§ 3. - Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2021.878 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.
§  3. 
Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze, są określone w Załączniku 4 do Konwencji, a wymagania, którym powinny odpowiadać wydawnictwa AIS inne niż mapy lotnicze, są określone w Załączniku 15 do Konwencji, z tym że ilekroć w zakresie wymagań dotyczących:
1)
map lotniczych w Załączniku 4 do Konwencji jest mowa o "władzy" lub "państwie", rozumie się przez to:
a)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu",
b)
instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004 - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,
c)
podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;
2)
wydawnictw AIS innych niż mapy lotnicze w Załączniku 15 do Konwencji jest mowa o:
a)
"państwie" - rozumie się przez to Prezesa Urzędu,
b)
"władzy lotniczej" lub "agencji, której przekazano uprawnienia do zapewniania służb" oraz "cywilnej władzy lotniczej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą AIS certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004,
c)
"władzy meteorologicznej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004.