§ 1. - Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2021.878 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, zwanej dalej "AIS";
2)
wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa AIS;
3)
sposób i warunki udostępniania przez organy AIS wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nią innych informacji;
4)
zasady współdziałania AIS z zarządzającymi lotniskami.