Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  74.  [Termin powstania prawa do uposażenia; wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy]
1.  Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe.
2.  Z tytułu służby funkcjonariusz otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie.
3.  Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
4.  Wielokrotność, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW.