[Świadczenia pieniężne przysługujące w razie pobierania przez funkcjonariusza wynagrodzenia na podstawie przepisów o... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Świadczenia pieniężne przysługujące w razie pobierania przez funkcjonariusza wynagrodzenia na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  98.  [Świadczenia pieniężne przysługujące w razie pobierania przez funkcjonariusza wynagrodzenia na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe]

W razie pobierania przez funkcjonariusza wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, funkcjonariuszowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia pieniężne z tytułu służby, określone w niniejszej ustawie, z wyjątkiem uposażenia oraz świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 48.