[Podmioty właściwe w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy] - Art. 9. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Podmioty właściwe w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  9.  [Podmioty właściwe w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy]
1. 
Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, jest właściwy do przyjmowania do służby, mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe oraz ich przenoszenia, delegowania, oddelegowania, zwalniania i odwoływania ze stanowisk służbowych, zawieszania i uchylania zawieszenia w czynnościach służbowych, zwalniania ze służby oraz stwierdzania wygaśnięcia stosunku służbowego.
2. 
W sprawach osobowych funkcjonariuszy innych, niż wymienione w ust. 1, są właściwi przełożeni, upoważnieni przez Szefa SKW albo Szefa SWW.
3. 
Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1, są załatwiane przez wydanie rozkazu personalnego.