Art. 83. - [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2098 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2023 r.
Art.  83.  [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
nagrody oraz zapomogi;
3)
nagrody jubileuszowe;
4)
należności za podróże służbowe i przeniesienia;
5)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.
1a. 
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.
1b. 
Funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie motywacyjne.
1c. 
Funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie za długoletnią służbę.
2. 
W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.