[Terminy wypłaty uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym] - Art. 80. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Terminy wypłaty uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  80.  [Terminy wypłaty uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym]

Uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry. Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze zarządzeń, które dodatki o charakterze stałym są płatne z dołu.