[Uposażenie funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji Szefa SKW lub SWW] - Art. 77. - Służba funkcjonariuszy Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Uposażenie funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji Szefa SKW lub SWW] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  77.  [Uposażenie funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji Szefa SKW lub SWW]

Funkcjonariusz przeniesiony na podstawie art. 13 ust. 1 do dyspozycji odpowiednio Szefa SKW i Szefa SWW otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne świadczenia pieniężne należne na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed przeniesieniem do dyspozycji właściwego Szefa, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych świadczeń pieniężnych lub na ich wysokość.