[Powstanie stosunku służbowego funkcjonariusza] - Art. 7. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Powstanie stosunku służbowego funkcjonariusza] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  7.  [Powstanie stosunku służbowego funkcjonariusza]
1. 
Stosunek służbowy funkcjonariusza SKW albo SWW, zwanego dalej "funkcjonariuszem", powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.
2. 
Początek służby funkcjonariusza liczy się od dnia określonego w rozkazie personalnym o przyjęciu do służby i mianowaniu na stanowisko służbowe w SKW albo SWW.
3. 
Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.
4. 
Warunku określonego w ust. 3 nie stosuje się do kobiet. Od warunku tego można odstąpić również w stosunku do absolwentów szkół wyższych.