[Delegacja ustawowa] - Art. 60. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Delegacja ustawowa] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  60.  [Delegacja ustawowa]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, warunki i tryb udzielania funkcjonariuszom urlopów, o których mowa w art. 55, art. 57 ust. 1 i art. 58, uwzględniając:

1)
przełożonych właściwych w sprawach urlopów;
2)
sposób postępowania w przypadku odwołania z urlopu;
3)
warunki udzielania płatnych urlopów szkoleniowych;
4)
warunki udzielenia funkcjonariuszowi urlopu bezpłatnego;
5)
sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.