[Ślubowanie funkcjonariusza przed podjęciem służby] - Art. 6. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Ślubowanie funkcjonariusza przed podjęciem służby] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  6.  [Ślubowanie funkcjonariusza przed podjęciem służby]
1. 
Przed podjęciem służby funkcjonariusz SKW albo SWW składa przysięgę według następującej roty:

"Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Służby Wywiadu Wojskowego), przysięgam: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i stać na straży Konstytucji. Przysięgam sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki funkcjonariusza, w potrzebie z narażeniem życia, a także strzec honoru, godności i dobrego imienia Służby.".

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

2. 
Minister Obrony Narodowej określa, w drodze zarządzenia, szczegółowy ceremoniał składania przysięgi, o której mowa w ust. 1.