[Urlop wypoczynkowy funkcjonariusza oddelegowanego do pełnienia służby poza SKW lub SWW] - Art. 59. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Urlop wypoczynkowy funkcjonariusza oddelegowanego do pełnienia służby poza SKW lub SWW] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  59.  [Urlop wypoczynkowy funkcjonariusza oddelegowanego do pełnienia służby poza SKW lub SWW]
1. 
Funkcjonariusz oddelegowany do pełnienia służby poza SKW albo SWW ma prawo tylko do jednego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze korzystniejszym.
2. 
Niewykorzystanej w okresie oddelegowania części urlopu wypoczynkowego, wynikającej z różnicy w wymiarach urlopów, udziela się funkcjonariuszowi po powrocie z oddelegowania.