[Określenie stref działań wojennych lub terytoriów z występującymi warunkami stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 44a. - [Określenie stref działań wojennych lub terytoriów z występującymi warunkami stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  44a.  [Określenie stref działań wojennych lub terytoriów z występującymi warunkami stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia]

Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze zarządzeń, państwa, których terytoria w całości lub w części zostały uznane za strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów, lub państwa, na których terytoriach występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.